در کوچه باغهای نشابور

از شفيعی کد کنی

 

فهرست

 

آيا تورا پا سخی هست ؟

از بودن وسرودن

صدای با ل  قُقنوسان

ديباچه

 

 

 

 

پيغام

ضرورت

فصل پنجم

سفر به خير

 

 

 

 

به يک تصوير

آن مرغ فرياد و آتش

نگر آنجا چه می بينی

دريا

 

 

 

 

پرسش

کتيبه ای زير خاکستر

حلاج

مرثيه

 

 

 

 

حتی نسيم را

پيما نه ای دوباره . .

ديدار

کبريتهای صاعقه در شب

 

 

 

 

سوکنامه

در آنسوی شب و روز

خموشانه

پاسخ

 

 

 

 

 

 

گفت وگو

زانسوی خواب مرداب

 

باز گشت