گزارش از حادثهً قطار

          چهار‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۲

           

          گزارش از نشست عطارشناسان در لندن

 

19/12/1381

روستاي ديزباد نيشابور مورد پژوهش مردم شناسي قرار گرفت

 

17/11/1381

پيكره سنگي نيشابور، حلقه اتصال تمدنهاي بين النهرين، ايران و باختر است

 

عطارشناسان جهان در نيشابور گردهم مي آيند

 

زنگها برای عطار به صدا در می آيند !