19/12/1381

روستاي ديزباد نيشابور مورد پژوهش مردم شناسي قرار گرفت

 

 

روستاي ديزباد نيشابور واقع در دامنه هاي جنوبي رشته كوههاي بينالود با هدف بررسي ويژگيهاي خاص مردم شناسي و مذهبي از سوي كارشناسان مردم شناسي ميراث فرهنگي استان خراسان مورد پژوهش قرار گرفت.

فرزاد قندهاري زاده سرپرست هيات مردم شناسي در زمينه ويژگي مذهبي اين روستا گفت: مردم اين روستا كه به زبان فارسي تكلم مي كنند و همگي مسلمانند و به دو گروه اسمعيليه و شيعه اثني عشر تقسيم مي شوند.

پيروان مذهب اسمعيليه در"ده پايين" و پيروان شيعه اثني عشر در "بالا ده و ميان ده" در دو محله اصلي ديزباد زندگي مي كنند.

قندهاري زاده با تاكيد بر اينكه اين جداگزيني فضايي دليلي بر جدايي يا خصومت بين دو گروه نيست گفت: در بين اين دو گروه كه در اكثر فعاليتهاي عمومي (مانند ياوري كه اغلب فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه به چشم مي خورد) در كنار هم هستند موارد متعدد ازدواج نيز به ثبت رسيده است.

بر اساس مطالعات مردم شناسي انجام گرفته روستا داراي سه قبرستان است. در دو قبرستان پايين و بالا دفن شدگان به طور يكدست از يكي از دو مذهب رايج در روستا هستند كه به نظر مي رسد به علت بعد مسافت قبرستانها از يكديگر جدا شده باشند.

به گفته قندهاري زاده مردم ديزباد كه به صورت مهاجر در شهرهاي مشهد، نيشابور و تهران زندگي مي كنند به هيچ وجه از موطن اصلي خويش جدا نشده و در مراسم خاصي چون فصل برداشت محصول و مراسم مذهبي "نوحصار" كه در هفتــه آخـر مــرداد برگزار مي شود گردهم مي آيند.

گفتنـي است "نوحصار" نام مراسم مذهبي است كه در چهارشنبه آخر مرداد هر سال توسط هر دو گروه اسمعيليه و اثنــي عشـري در منطقه اي به همين نام برگزار مي شود.

بــه گزارش واحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور، اهالي اين روستا كه معتقدند اسب حضرت علي از ايـن منطقه گذر كرده است همه ساله در روز ياد شده با قرباني كردن گوسفند در پاي چشمه و توزيع گوشت آن بر اين بـاورند كــه آب چشمه زياد مي شود.

روستاي ديزباد كه بر روي دامنه به صورت شرقي _ غربي استقرار يافته از نوع پلكاني است.